آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت روحانیت شان خودرا حفظ نکرد

بنام خدا

اگرچه همه انسان ها شایسته است مسایل دین رابیاموزند وبدیگران منتقل کنند اما برخی با رفتن به حوزه ها وپوشیدن لباس روحانی موظف میشوند که درخدمت مردم باشند ودین خدارا بدیگران بیاموزند .البته برای اینکه اینان درزندگی درمشقت نیفتند خداوند نیمی از دریافتی خمس را بعنوان سهم امام برای گردش امور این طبقه درنظر گرفته است .بعبارتی یک روحانی کارمند دستگاه الهی است وحقوقش مشخص شده است که هم اکنون این امر درحوزه ها مورد اجراست. البته مردم هم کمکهای دیگری نیز به این طبقه میکنند . پاداش نهائی این طبقه در نهایت دررستاخیز بدانان داده خواهدشد.

اما متاسفانه برخی ازروحانیون که جهت حرکت بسوی اکثریت وغالبیت است این شغل شریف را که سروری برامت است رها نموده وبه مشاغل پست تر درآویخته اند وبرخی نیز زیرکانه هردورا در اختیار دارند اینان ازحقوق حقه خود والهی گذشتند وبه جیره خزانه دولت ویا بیت المال وصل شدند آنان درقوای سه گانه ونهاد های وابسته برهبری خودرا درگیر نموده اند واز وظیفه اصلی باز مانده اند .کاش حداقل لبلس روحانیت را ازتن بدر میکردند تا تکلیفی برآنان نباشد . آنان مشاغلی را برعهده گرفته اند که ازدست دیگران برمیاید درحالیکه کسی قادر به انجام مسوولیت آنان نیست. پس شان خود راکاهش دادند وبوزر خود افزودند.

وکالت تجارت وزارت قضاوت مدیریت امری است که هر آدم متخصص دیگری میتواند انجام دهد اما چه کسی میتواند شغل یک روحانی را بدست گیرد؟ در این کار دو زیان وارد شده است اولا یک روحانی از انجام وظیفه باز مانده است ودوم اینکه یک شغل که متعلق بدیگری دارد بوسیله یک روحانی اشغال شده است .نتیجه آنکه روحانیت ضعیف وبرخیل بیکاران افزون . ضمنا مگر میتوان با یک دست دوهندوانه برداشت هم کار روحانیت وهم شغل دیگر .هردورا ضایع میکند. سرانجام کار درجامعه نتیجه چنین رویه ای است که نه دنیا درست میشود ونه آخرت .

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
165
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

بالا