آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت جهت آگاهی رهبران عربستان سعودی

بنام خدا
اخیرا برخی از رهبران سیاسی ومذهبی عربستان سعودی اعلام داشته اند که ملت ایران مجوس وزردشتی هستندومسلمان نیستند واز این طریق تلاش میکنند خودرا مسلمان جلوه دهند ومسیر حج را بسوی مردم کشورمان ببندند. بنده هم عرایضی خدمت این رهبران ناآگاه بنویسم تا اگر خوابند بیدار شوند.
تاریخ گذشته دوکشور:ایران ازهمان آغاز که توسط اجداد ما برپا شد موحد بودند وبرآئین توحیدی ابراهیم بودند ودین زردشتی ومجوس که درردیف ادیان الهی در یکی ازآیات قرآن کریم آمده است خود دلیلی براین امر است .البته همه ادیان الهی مسیر انحراف را رفته اند وآمدن هر دین جدید برای اصلاح این انحرافات بوده است واسلام عزیز که پا بعرصه وجود گذاشت برهمین اساس بود که در حمله ناجوانمردانه اعراب آن زمان ایرانیان مسلمان شدند وبخشی ازآنان مسیر اهلبیت را پیمودند والباقی برهمان اسلام اعراب جاهلیت ماندند . اما تاریخ عرب هیچ تمدنی را نشان نمیدهد جز توحش وزندگی در جنگ طوایفی تا اینکه اسلام عزیز در فتح مکه آنانرا مسلمان نمود وبدانان شخصیت داد اما قدرش را ندانستند وبرمسیر نادرست رفتند.
تاریخ امروز دوکشور:اگر چه ایرانیان دولتهای متجاوز برخود بسیار دیده اند اما آن اقلیت پیرو اهلبیت همچنان علمدار اسلام عزیز بودند تا اینکه جمهوری اسلامی برپاشد وهمگان امام راحل را برگزیدند وقانون اساسی جدید به تصویب ملت بزرگ ایران رسید.اما شما اعراب بادیه نشین همچنان برطبل جاهلیت میزدید و تنهاراه زندگی را حمله به دیگران میدانستید واسلام عزیز را اینگونه به دیگر نقاط بردید وآبروئی برجای نگذاشتید واینک که دولتی برپایه سلطنت فاسد ایجاد کرده اید بنام اسلام با دشمنان اسلام لاس میزنید ووزیر خارجه اتان علی الظاهر همجنسگرا نیز ازآب درآمده است .
اما با همه این اوصاف ملت ایران کاری به شیوه حکومت شما ندارد وآن از مردم آن کشور است اما میتوان با همین باورها وعقاید قرون وسطائی نیز با هم زندگی کرد . اگر اندک گروهی که در کشورمان همسان شما هستند ویا جیره خوار شما مشکلی فراهم نکنند ما میتوانیم در کنار هم زیست کنیم ومردم ما برای حج راهی آن دیار شوند .این امر تنها اندکی خردمندی نیاز دارد والبته استقلال رای .اگر دارید وارد میدان شوید دولت ما منتظر این اقدام خردمندانه ومستقلاته است.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
247
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

بالا