حقوق اداری

 1. ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  410
  تشکر شده:
  0
 2. شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده

  علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  134
  تشکر شده:
  0
 3. اصل انتظارات مشروع

  فایل پیوست را دانلود کنید.
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  277
  تشکر شده:
  0
 4. ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  176
  تشکر شده:
  0
 5. لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری

  پژوهشگر: آیت باقری کلیدواژه*ها: بوروکراسی، تغییر ساختار، فساد اداری، خصوصی*سازی چکیده: یکی از عوامل مهمی که نشان می*دهد چرا فساد اداری از میان...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  293
  تشکر شده:
  0
 6. نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

  اعمال قدرت مالیاتی یكی از نشانه*های بارز حاكمیت دولت به شمار می*رود و با قدرتی كه قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می*دهد، در طی مراحل تشخیص...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  180
  تشکر شده:
  0
 7. بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه*های اجرایی ( بخش پایانی)

  قیمت*های مطرح در قوانین قیمت منطقه ای: ماده 64 قانون مالیات*های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 در ارزش معاملاتی و مرجع تعیین کننده آن بیان می*دارد:...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  197
  تشکر شده:
  0
 8. بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه*های اجرایی ( بخش هفتم )

  محمدمسعود علیزاده*خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری بررسی قوانین معتبر درخصوص قیمت کارشناسی و تملک دستگاه*های...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  369
  تشکر شده:
  0
 9. بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه*های اجرایی ( بخش ششم )

  محمدمسعود علیزاده*خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری دستورالعمل*ها دستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  468
  تشکر شده:
  0
 10. بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه*های اجرایی ( بخش پنجم )

  محمدمسعود علیزاده*خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 اسفند...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  207
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...