گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

ع . ح . نجفی ابرند آبادی
مقدمه :
الف ـ می توان گفت که تا سالهای ۱۹۶۰ ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید