کیفرهای جانشین و جرمشناسی

نویسنده : ژان پیناتل
مترجم : علی حسین نجفی ابرند آبادی

در سالهای اخیر، جامعة علمی بین المللی، چاپ و انتشار کتابهای اساسی حقوقی کیفری و جرم شناسی را گرامی داشته است: دویستمین سالگرد انتشار کتاب«بکاریا» دربارة جرائم و مجازاتها (۱۷۶۴) و صدمین سال انتشار کتاب «مرد بزهکار» از «لومبروزو» (۱۸۷۶) با شکوه فراوان برگزار شدند. در مقابل ، صدمین سال چاپ اول کتاب «جامعه شناسی کیفری» از«فری»
(۱۸۸۱) روی هم رفته، بی سرو صدا سپری گردید. از این جهت اجازه م یخواهم بعنوان...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید