[h=2][/h]
در گفت*وگوی «حمایت» با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بررسی شد؛
چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی

تفاوت*های جسمی و روحی باعث نگرش متفاوت قانون*گذار نسبت به حقوق و تکالیف زنان و مردان بوده است. در گفت*وگوی قبلی با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی موضوع تفاوت دیه زن و مرد، فلسفه این تمایز، انتقادهای وارد بر آن و جبران این...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید