پديده پول‌شويي به هر اقدامي كه موجب قانوني جلوه‌دادن پول‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي نامشروع يا غيرقانوني است اطلاق مي‌گردد كه داراي آثار زيان‌بار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌هاي كسب سود حاصل از اعمال خلاف، شيوه‌هاي پول‌شويي نيز متنوع بوده و به عواملي همچون جرم، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن جرائم صورت مي‌گيرد و يا پول در آن كشور تطهير مي‌گردد بستگي دارد. در اين مقاله پس از ارائه تعاريف و روش‌هاي پول‌شويي و اثرات آن بر اقتصاد،...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید