قبول دفاع از موکل مجرم یا غیر ذی حق، وکیل را با خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه ای روبرو می سازد؛ زیرا هر آن بیم آن می رود که وکیل برای رهایی از عذاب وجدان به افشاء اسرار بپردازد .​

چکیده​

یکی از تعارضات اخلاقی در وکالت، هنگامی است که وکیل به طریقی از مجرم بودن یا ذی حق نبودن موکل آگاهی یابد؛ بنابراین متحیّر است آیا باید از موکل دفاع کند یا خیر؟ آیا باید مقامات قضایی را از مجرم بودن یا ذی حق نبودن موکل مطلع نماید یا از نظر اخلاقی چنین...​
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
  • سپاس
واکنش‌ها: vaziri1973