هیات منصفه ، متهم مجرم است یا خیر ؟

نویسنده : دکتر گودرز افتخارجهرمی
هیات منصفه ، به لحاظ ریشه عمیقی که در قوانین اساسی وعادی کشور ما دارد وازآن جهت که ذهن جامعه علمی حقوق را کم وبیش به خود مشغول ساخته است ، از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. با این همه ، باید اذعان کرد که در سوابق قضائی کشور نشان زیادی از فعال بودن این پدیده حقوقی مشاهده نمی شود ۰ به سخن دیگر ، مفهوم نظری هیات منصفه به مفهوم عملی آن غلبه دارد ۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سهم فراوانی برای نقش مردم قائل است...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید