هتک حرمت مردگان

رکن قانونی جرم نبش قبر بدون مجوز
الف ) جرم نبش قبر :
ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی می گوید : (( هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم می شود )) .
ب ) رکن قانونی جرم دفن اموات بدون رعایت نظامات :
ماده ۶۳۵ ق . م . ا . می گوید : (( هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات ، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید