نگاهى به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه
نویسنده : عباسعلى حیدرى
تردیدى نیست که انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هایى به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایى را به عهده دارد. برخى از این مسئولیت ها از نظر عقل، عرف، شرع و یا قوانین موضوعه الزامى است، اما بسیارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ یا بهتر بگوییم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث، یکى از موضوعاتى که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید