نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری

دکتر محمد آشوری

کلیات : از دیدگاه حقوق کیفری نه فقط در چارچوب حقوق جزای کلاسیک بلکه تا چند دهه پیش نیز زیان دیده از جرم نقش چندانی در طرح تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری بویژه در کشور های غربی ایفا نمی کرد. به نام نظم عمومی منافع وی جنبه ثانوی به خود می گرفت و همان گونه که شاد روان مارک آنسل نظریه پرداز معروف مکتب دفاع اجتماعی نوین بیان داشته ترضیه خاطر زیان دیده از جرم از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از لحاظ عینی با اخذ...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید