نظری به قوانین مواد مخدره

سید محسن مصطفوی
بازپرس دادسرای تهران

این یک مقاله تحقیقی و بحثی جامع الاطراف در خصوص مواد مخدره نیست و لذا نباید انتظار داشت تمام مسائل در آن گنجانده شده و با رعایت اسلوب تحقیق، در فصول و ابواب مختلف کلیه جوانب آن مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. بلکه نظری است بر مسئله مواد مخدره و موازین قضائی و قوانین موجود از چشم اندازی کلی و آنچه متبادر به ذهن است ، مستند به ده سال تجربه بازپرسی اختصاصی در این زمینه. تحقیق دقیق علمی در این خصوص نه تنها از عهده من خارج...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید