نظارت بر زمان مقرر ابلاغ های قانونی با کیست ؟!

تا حال به کلا نتری یا مراکز قضائی رفته اید؟ نوعا در اجرای سیر قانونی برای ابلا غ ها در قانون مراحلی را قانونگذار تدوین کرده است و کار ماموران ابلا غ چه در کلا نتری و چه در دستگاه قضائی و روش های آن مشخص است، اما ناظر بر اجرای دقیق قانون کیست؟ مسلما در ظواهر هم ناظرانی در چارچوب قانون مشخص شده اند.
البته اگر آحاد مردم قانون را بدانند یا وضع مالی آنها خوب باشد تا بتوانند وکیلی را برای پیگیری موضوع داشته باشند...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید