منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر
در نشست دانشگاه شهيد بهشتي مطرح شد
عشرت عبدالهي: چهلمين نشست تازه هاي علوم جنايي با موضوع «منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر» با حضور استادان حقوق كيفري و جرم شناسي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. اين نشست ها كه از سال 1381 به صورت ماهانه برگزار مي شود با هدف ساخت مباحث نو در علوم جنايي در سطح ملي و بين المللي با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجويان، دادرسان و وكلابرگزار مي شود. در اين نشست دكتر منصور رحم دل استاد دانشگاه تهران در خصوص منع...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید