مصادیق جرایم رایانه ای
دوشنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ مصادیق جرایم رایانه ای
نويسنده : اسماعیل نامور-راحله فوجردی- محمد طاهر اسلامی
مصادیق جرایم رایانه ای
اسماعیل نامور- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - ایمیل: Esmail.Namvar@yahoo.com
راحله فوجردی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - ایمیل: Rahele.Foojerdi 59@gmeil.com
محمد طاهر اسلامی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده
قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل¬ترین قوانین در زمینه جرایم¬ مربوط به...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید