مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات جديد ؟

 1. Hamed-Azimi
  يكي از مسايل جديد و به روز قانون مجازات اسلامي جديد ،شناخت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است كه در ماده ي142قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است و به عنوان ي اصل پذيرفته شده است
  در مبحث دوم(مجازاتهاي اشخاص حقوقي) از فصل اول (مجازاتهاي اصلي)قانون اخير الذكردر خصوص اعمال مجازات بر اين اشخاص (حقوقي) نيزمقررمي نمايد :(در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده ي 142)مسئول شناخته شود ،علاوه بر مجازات شخص حقيقي ،درباره ي مرتكب جرم حداكثر تا سه مورد از موارد زير اعمال مي شود .
  1-انحلال شخص حقوقي
  2-ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
  3-ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
  4-ممنوعيت از اصدار اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
  5-جزاي نقدي
  6-مصادره ي اموال
  7-انتشار حكم محكوميت به وسيله ي رسانه ها
  تبصره : اعمال مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي و يا اشخاص حقوقي كه به موجب قانون خاص ايجاد شده اند ،ممكن نيست.)) والبته در مواد ديگري نيز به اين موضوع (مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي )پرداخته شده كه نياز به بررسي تفصيلي و موشكافانه و واكاوي موارد نقص،ابهام و اجمال و ارائه ي راه كارهادر جهت رفع اين نواقص و معايب دارد

  درباره ارسال کننده

  Hamed-Azimi
  حامد عظیمی
  کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
  مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!