مراحل اداري :

متقاضي پس از آنکه تصميم به ثبت هر يک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداري اداره مراجعه مي کند و مدارک شرکت مورد نظر را خريداري و کامل مي کند و تمام مدارک را در داخل يک پوشه پانچ مي کند.

متقاضي دوباره به حسابداري مراجعه مي کند و فيش تعيين نام را دريافت و به شعبه بانک ملي اداره که فقط براي امور ثبتي اختصاص دارد مراجعه و فيش تعيين نام را پرداخت مي نمايد .

مؤسسات و شرکت هاي تعاوني فاقد فيش تعيين نام مي باشند.

تهران,ثبت,شرکت,برند,کارت بازرگانیمتقاضي نامهاي درخواستي خود را بر...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید