الف - قربانیان جرم های خصوصی
این دسته از قربانیان شامل افرادی هستند که به دلیل اتهام به ارتکاب اعمال خلاف قانون بر علیه سایر اشخاص محکوم به اعدام شده‌اند. این اتهام ها دامنه وسیعی را دربر می‌گیرد و از کشوری به کشور دیگر (گاه...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید