مجازات – دفاع اجتماعی یا بازپروری مجرم

سعید رجحان : عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی وحقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
خلاصه مقاله :
مسئله مجازات مجرم وشناخت و بررسی نقش آن در اصلاح افراد و محیط جامعه برای پرورش ورشد شخصیت افراد جامعه ، از مسائل بسیار مهمی است که از دیرباز، ذهن کارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است .
دیدگاههای مختلفی که در این رابطه ارائه گردیده ، ما را برآن می دارد که در ضمن طرح اجمالی مهمترین آنها ، به بررسی دیدگاه نظام حقوقی اسلام دراین رابطه بپردازیم...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید