یا بین بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و مادی 296 .... قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد؟
در مورد قتل با تیر اندازی زمانی مسئله ای بوجود آید که ممکن است برای قاضی دادگاه و یا وکیل پرونده در برداشت صحیح از این قتل و تطبیق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشکلاتی فراهم گردد چه بموجب ماده 204 قتل نفس به سه نوع شناخته شده است :
عمد _ شبه عمد _ خطا
و حسب تعریف مواد 205 و 206 قتل عمد که موجب قصاص است در موارد زیر تحقق می یابد:
الف _ مواردی که...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید