مجازات شلاق

کیفر شلاق از انواع کیفرهائی است که هم در حدود از آن استفاده می شود و هم در تعزیرات .
در حد زنا ، کیفر تازیانه درباره اشخاص زیر به مورد اجرا گذارده می شود :

1- زن و مرد آزاد ، یعنی زانی و زانیه مجرد بوده و در عقد و زوجیت کسی در نیامده باشند .
۲- کسی که با دختر صغیر و زن دیوانه آمیزش کند .
۳- زنی که محصنه بوده و با کودک ضغیر زنا کند .
۴- دیوانه ای که با زن شوهردار نزدیکی کند .
۵- هرگاه زنی به عقد ازدواج شخصی در آمده باشد ولی شوهرش با او...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید