1. Vahid-Nasiri
  قطعنامه قضات جهان در آتن

  آتن – هیجدهم ما ژوئن ۱۹۵۵
  ترجمه : یحیی نظیری از : بولتن شورای بین المللی قضات
  ما قضات آزاد چهل و هشت کشور که به دعوت سورای بین المللی قضات دنیا در آتن گرد آمده ایم خود را برای دقاع از حکومت قانون که اصول آن در دوران تاریخ بشری گسترش یافته و در مبارزة پایدار و تغییر ناپذیر انسانیت برای آزادی حقوق انسانی مانند حق از ادی بیان و عقیده ، آزادی مذهب ، آزادی حقوق مجامع و انجمن ها ، حق انتخابات آزاد به نحوی که قوانین وسیلة نمایندگان برگزیده مردم به طور منظم و با پشتیبانی دسته جمعی و یکسان وضع برقرار گردد وقف کرده ایم.
  مادر حالیکه نگران نقض عهد حکومت قانون در نقاط مختلف گیتی میباشیم و معتقدیم احترام به اصول ریشه دار عدالت شرط یک صلح پایدار در دنیاست رسماً اعلام میکنیم که :
  دولت مطیع و تسلیم قانون است و باید در برابر آن زانو بزند و تسلیم شود.
  دولت باید حقوق افراد را در جهار دیوار حکومت قانون احترام گذارد و وسائل لازم برای تحقق آن را فراهم سازد.
  قضات باید بوسیلة اصول و قواعد حقوقی و قانونی رهبری شوند و قانون را بدون توجه به اشخاص و تمیز و استثناءمیان آنان پشتبانی و اجرا کنند و در برابر هر گونه تجاوز دولتها و احزاب سیاسی با استقلال قضات پایداری و ایستادگی و مقابله نمایند.
  وکلای دادگستری دنیای کنونی باید استقلال شغل خود را حفظ کنند و حقوق افراد را در چهار دیوار قانون باز ستانند و بکوشند تا هر دعوای شرفتمندانه و درستی در برابر هر متهمی تضمین شود.
  ما به همة قضات و وکلای دادگستری اعلام میکنیم که این اصول را همواره رعایت کنند و از شورای بین المللی قضات درخواست میکنیم کوشش های خود را برای پذیرش جهانی این اصول تخصیص دهد و هر گونه تجاوز و تخطی به حکومت قانون را عرضه و اعلام بدارد.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!