قطعنامه قضات جهان در آتن

آتن – هیجدهم ما ژوئن ۱۹۵۵
ترجمه : یحیی نظیری از : بولتن شورای بین المللی قضات
ما قضات آزاد چهل و هشت کشور که به دعوت سورای بین المللی قضات دنیا در آتن گرد آمده ایم خود را برای دقاع از حکومت قانون که اصول آن در دوران تاریخ بشری گسترش یافته و در مبارزة پایدار و تغییر ناپذیر انسانیت برای آزادی حقوق انسانی مانند حق از ادی بیان و عقیده ، آزادی مذهب ، آزادی حقوق مجامع و انجمن ها ، حق انتخابات آزاد به نحوی که قوانین وسیلة نمایندگان برگزیده مردم به طور منظم و با...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید