اصطلاح قتل هاي خانوادگي يك اصطلاح عمومي است كه شامل مصاديق متعددي مي شود . در حالت كلي به قتل هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديك واقع مي شود به نحوي كه يكي از اعضا اقدام به كشتن عضو ديگري مينمايد قتل خانوادگي مي گويند . غالب ترين مصاديق اين قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعكس است كه از قتل هاي خانوادگي با آمار بالا محسوب مي شود و از نظر عرفي و لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع از قتل به ذهن متبادر مي گردد و در واقع رايج ترين نوع قتل...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید