قاعده فقهی من ملک"

نوشته شده توسط سید محمد ظاهر محمدی

از جملۀ قواعد فقهی، قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است که مقالۀ حاضر به بحث و بررسی آن می پردازد. البته در این مقاله به اختصار از این قاعده به "قاعدۀ من ملک" تعبیر مى شود.

مقدمه...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید