فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بخش نخست
ماده 72 در مورد اعتبار معاملات ثبت شده اموال غیر منقول اعلام می کند:
کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود...
که در آن قید کامل برای اعتبار معاملات ثبت شده اموال غیر منقول ذکر گردیده است و اعتبار معامله نسبت به اشخاص ثالث هم مورد توجه قرار گرفته است, نوعی مفهوم مخالف وصف را دایر بر این که معامله ثبت نشده...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید