عوامل موثر در ارتكاب سرقت و ارائه راهكارهاي پيشگيري

 1. Hamed-Azimi
  عوامل مؤثر در سرقت و ارائه راه* كارهاي پيشگيري از آناشاره:

  سرقت يكي از جرايم مهم جوامع و عملي است كه تقريباً در تمامي*كشورها ديده مي*شود. اين جرم در گذشته*هاي دور نيز وجود داشته و به اشكال مختلف صورت مي*گرفته است.
  سرقت در زمان*هاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير نموده است؛ اما موضوعي كه از ابتداي پيدايش سرقت تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره با مرتكب اين جرم برخورد و مقابله شده است.ازاين*رو در اين نوشتار و در شماره پيشين به مباحث تعريف سرقت، انواع سرقت و دسته*بندي سارقان پرداختيم. در ادامه و در اين شماره به عوامل مؤثر در سرقت و پيشگيري با آن مي*پردازيم.
  عوامل مؤثر در سرقت
  علل و عواملي كه در سارقان مؤثر بوده و به نظر مي*رسد وقوع سرقت در جوامع، بستگي فراواني به آنها دارد را مي*توان بر شرح زير برشمرد:
  1- عدم رعايت اصول اخلا*قي، موازين سالم و ارزش*هاي پذيرفته شده در مسير زندگي
  2- تنزل در اركان خانواده به هر شكل و به هر علت و نبود كنترل و فقدان مراقبت لا*زم از سوي والدين به ويژه در خانواده*هاي پر فرزند و از هم پاشيده و نيز نبود والدين و بي*كفايتي آنها
  3- نياز و فقر مادي و وجود احساس تفاوت و تبعيض و طلبكاري از جامعه در سارقان
  4- تورم و نابساماني اقتصادي از طريق ايجاد فقر اجتماعي، واداشتن افراد به كارهاي كاذب و عدم تأمين حداقل معيشت
  5- عدم تربيت صحيح و كامل، ناآگاهي و پايين بودن سطح شعور اجتماعي و فرهنگ در برخي خانواده*ها
  6- ضعف مباني اعتقادي و عدم پايبندي و تبعيت از اصول مذهبي
  7- بيماري*ها و كمبودهاي رواني
  8- وجود نزديكان و اطرافيان منحرف و مسائل منحرف كننده در محيط زندگي از جمله دوستان و معاشران ناباب
  9- بيكاري و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه افراد
  10- اعتياد
  11- عدم برخورد متناسب دستگاه*هاي امنيتي با آسيبي كه سارقان به اجتماع وارد مي*نمايند.
  12- وجود خارجيان كه كنترلي بر آنها نيست و جرايم مختلفي را مرتكب مي*شوند كه سرقت و جرايم مواد مخدر در رأس آنهاست.
  13- وجود عامل طمع و طمعكاري در همه سارقان
  14- عوامل فردي همانند وضعيت ظاهري از نظر ساختار جسمي و توارث و مجموعه صفات اخلا*قي موروثي
  15- عوامل محيطي همچون محيط جغرافيايي و آموزشي و محيط زندگي و خانواده
  16- مهاجرت به واسطه مشكلا*تي كه براي مهاجر به وجود مي*آيد و وي را به سمت انحراف سوق مي*دهد.
  17- استفاده از مشروبات الكلي كه باعث مي*شود انسان در حال مستي و در لحظه بي*خبري به خطرناك*ترين جرايم از جمله سرقت دست بزند.
  18- قمار كه سبب مي*شود قمار باز از فرط استيصال و براي جبران باخت خود به جرايم مالي از جمله سرقت روي آورد.
  19- مسائل جنسي و ارتباط با محيط*هاي فاسد در زندگي سارقان و كشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهي در اين خصوص دارد.
  20- مالخرها نيز نقش عمده*اي در بروز سرقت دارند. آنها در واقع در يكي از مراحل سرقت_ كه فروش اموال مسروقه است_ با سارقان همكاري مي*كنند و از اين جهت انگيزه*اي براي آنان فراهم مي*سازند. در صورتي كه اگر مالخرها نباشند، انگيزه سرقت در سارق ممكن است به صفر برسد.
  پيشگيري و مقابله با سرقت

  به منظور مقابله با سرقت اقدامات پيشگيرانه زير را مي*توان مورد توجه قرار داد:1- تقويت اعتقادات و ايجاد ايمان راستين از اوان كودكي تا افراد جامعه دروني پاك و وجودي با طراوت داشته باشند؛ چرا كه*انديشه*هاي ناپاك و كردار ناشايست و خلا*ف مختص افراد بي*ايمان است.
  2- تشكيل مركز علمي و دانشگاهي جرم شناسي و همكاري و ارتباط دايمي با مراجع قضايي و مراكز اجرايي
  3- طرح مطالب آموزش اجتماعي در كتاب*هاي درسي دوره*هاي راهنمايي و بالا*تر و رسانه*هاي عمومي*به خصوص راديو و تلويزيون
  4- توجه اساسي و واقعي به مسائل اقتصادي جامعه به ويژه توجه به امر تورم مبارزه با ابهام*ها در اين زمينه، ايجاد آرامش و احساس امنيت از اين جهت، فقرزدايي، سعي در فراهم نمودن زمينه تعادل اقتصادي در يك جامعه و برنامه*ريزي اقتصادي؛ در اين زمينه هر فردي از جامعه با توان اقتصادي كه براي وي به وجود مي*آيد، بايد بتواند نيازهاي خانواده*اش را بدون اشكال تأمين سازد و فشاري بر وي وارد نيايد و به طور خلا*صه احساس نياز برآورده نشده وجود نداشته باشد.
  5- جلب نظر خانواده*ها به عواقب و مصيبت*هاي ناشي از اختلا*فات خانوادگي به ويژه طلا*ق، عدم مراقبت و كنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان
  6- توجه اساسي به امر ورزش و گسترش آن به صورت_ همه جانبه و سرمايه*گذاري گسترده در اين زمينه
  7- پيشگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها
  8- مبارزه جدي با بيكاري كاذب كه ناشي از وجود مشاغلي نظير دستفروشي، سيگارفروشي و تكدي*گري در جامعه است.
  9- برنامه*ريزي مؤثر در جهت شناسايي كودكان و زنان بي*سرپرست و حمايت همه جانبه از آنان
  10- آموزش عمومي*در مورد راه*هاي پيشگيري از سرقت و افزايش مراقبت*هاي حفاظتي و ايمني
  11- آموزش راه*هاي افزايش ضريب حفاظت در مورد وسايل نقليه و مكان*هاي مختلف
  12- برنامه*ريزي و تدوين جزوه*هاي آموزشي ويژه براي مكان*هايي كه بيشتر در خطر سرقت هستند، جلب همكاري ساكنان محل و مسؤولا*ن و ايجاد ارتباط دايمي با بانك*ها، مغازه*ها و شركت*هاي گوناگون
  13- زيرنظر داشتن محل*هاي عمومي*به صورت محسوس و نامحسوس
  14- شناسايي محل*هاي ويژه تردد سارقان و زير نظر داشتن آنها
  15- ايجاد محيطي ناامن براي سارقان تا همواره از ارتكاب سرقت نگران باشند.
  16- انتخاب مأموران پليس از ميان افرادي كه صلا*حيت پليس شدن را دارند.
  17- تجهيز پليس به تمام امكانات مدرن و افزايش كارآيي اين نيرو از طريق تقويت همه جانبه
  18- مطلع ساختن مردم از نشاني و تلفن*هاي پليس براي اطلا*ع دادن وقوع سرقت به آنان
  19- سرعت عمل در تعقيب و شناسايي سارقان بر اساس اصول موجود علمي
  20- اعمال مجازات مناسب براي هر گروه از سارقان و توجه اساسي به سارقان آزاد شده از زندان*ها و مراقبت و كنترل آنها توسط مراكز ويژه حمايت از آنان به شيوه مقتضي
  21- ايجاد اردوگاه*هاي كار براي زندانيان سارق و به كارگيري آنان در امر راهسازي، معدن و ...
  22- الزام كارخانجات و مؤسسات ساخت وسايل نقليه داخل كشور به استفاده از ديدگاه*هاي كارشناسي در مورد رعايت نكات ايمني و ضروري براي كاهش زمينه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل*ها، چگونگي حكّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگير و قسمت*هاي مختلف و نحوه سيم*كشي در قسمت*هاي محركه
  23- افزايش تعداد گشت*هاي شبانه پليس در مناطق آلوده به سرقت
  24- خودداري از اعطاي مرخصي و آزادي مشروط و عفو به سارقان سابقه*دار
  25- كنترل شديد سارقان بعد از تحمل مجازات و پايان محكوميت از طريق ايجاد اشتغال براي آنان
  26- ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي به منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالكيت پيش از انتقال رسمي يا تنظيم وكالت*نامه
  27- تلا*ش در جهت كشف خودروهاي به سرقت رفته و تعويض پلا*ك*هاي قديمي خودروها از سوي نيروي انتظامي
  28- اختصاص شعب خاصي از دادگاه*ها براي رسيدگي به جرم سرقت توسط قوه قضاييه
  29- برخورد قاطع قضايي با مالخرها و اوراقچيان متخلفي كه به نحوي با سارقان همكاري دارند.
  30- تربيت نيروي مشخص و حرفه*اي مبارزه با سرقت از سوي پليس
  31- تشويق نقدي مأموراني كه در امر پيشگيري و كشف اموال مسروقه موفقيت*هاي چشمگيري دارند.  منبع
  برگرفته از سايت:www.lawnet.ir

  درباره ارسال کننده

  Hamed-Azimi
  حامد عظیمی
  کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
  مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!