یکی از مسایل مهمی که در حقوق جزای عمومی مطرح می شود بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم می باشد.برای این که یک عمل مجرمانه به وقوع بپیوندد لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم احراز شود در غیر این صورت عمل ارتکابی مجرمانه نخواهد بود. اولین و مهمترین رکن تشکیل دهنده جرم رکن قانونی است.در توضیح باید بیان نمود که زمانی می توان گفت یک عمل جرم است که در قانون آن عمل جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.در خصوص این رکن می توان به “اصل قانونی بودن جرم و مجازات” اشاره نمود این اصل به این...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید