جرم که منشا تکلیف برای انسان ها است با حکم قانون گذار پدید می آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می شود.اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون گذار برداشته شود فعل لنسان مجاز می گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپوسته است.گاهی قانون گذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می کند ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی شناسد.یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعل را جرم می سازد می زداید.به این اوضاع و احوال اسباب اباحه و یا علل موجهه جرم می گویند. جهات مذکور که گاها اسباب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید