ضرورت وجود قانون وحاکمیت آن در زندگی اجتماعی

آیت الله سید محمد حسن مرعشی
ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی برای انسان دو حالت در نظر گرفته است : ۱ ) حالت طبیعی ، ۲ ) حالت مدنی . او می گوید ، « وقتی انسان از حالت طبیعی وارد حالت مدنی می شود ، تغییرات بسیار مهمی در او رخ می دهد ،از جمله آنکه در رفتارش عدالت جایگزین غریزه می گردد و اعمال او برخلاف سابق ، تابع قوانین اخلاقی می شود و فقط آن وقت ندای وظیفه جای شهوات نفسانی و حق ، جای هوس را می گیرد وانسان که تا آن زمان فقط به خود...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید