ساختار سياست جزايي حقوق آب ايران
محقق :غلامرضا مدنيان‌
كارشناس ارشد حقوقي و مدیر کل دفتر حقوقی
aamadanyan@yahoo.com
تهران- خرداد 1383
با همكاري
سازمان آب و برق خوزستان
شرکت بهره برداری از شبكه های آبياري ناحيه شمال خوزستان
فهرست مطالب
مبحث‌ اول‌ : مبحث اول :ضرورت وجود قواعد جزايي آبها
الف)‌ زمينه‌ مطالب‌
ب ) اهميت منابع آبی در ايران
مبحث‌ دوم‌: عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه منابع آب
الف) عنصر مادي
ب)‌ عنصر معنوي
ج‌) عنصر قانوني
مبحث‌ سوم‌: تطبيق قوانين جزايي...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید