زندان قدیمی تر از آنست که بتوان گفت با مجموعه قوانین جدید ساخته شده است. زندان بیرون از دستکاه قضایی ساخته شد و رفته رفته به کیفری همه گیر در مجازاتها بدل شد. با این حال در سده 19 هنوز این احساس و آگاهی وجود داشت که زندان چیز تازه ای است. اکنون از تمامی عیب ها و اشکال آن آگاهی وجود دارد امابا اینهمه جایگزینی برای آن دیده نمی شود. زندان بیش از هر چیز بر شکل ساده ی محرومیت از آزادی استوار است. در جامعه ای کهآزادی نعمتی است که به طور یکسان به همه تعلق دارد ، زندان...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید