رشاء و ارتشاء با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده