تعریف
راهزنی عبارت است از (( گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه )) . منظور از راه ها ، راههای عبور عابرین پیاده و یا ماشین رو است و شوارع عبارت است از راههای بزرگتری از قبیل بزرگ راهها و اتوبانهاست که راههای کوچک فرعی از آنها منشعب می گردد .

شرایط و ارکان جرم راهزنی
عناصر تشکیل دهنده جرم راهزنی به شرح زیر است :
اول – طرق و شوارع به عنوان راهزنی : محل وقوع جرم سرقت قطاع الطریق و مسلحانه باید یکی از...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید