ديدگاه اساتيد دانشگاه در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي قانوني مادر براي حقوق جزاي ايران است. قضات مراجع قضايي بدون در نظر گرفتن اين قاموس نمي توانند در خصوص مجازات مجرمان راي صادر كنند و مجازات ها را اجرا نمايند. هم اكنون قانون مجازات اسلامي در آستانه تغيير قرار دارد و به زودي قانون فعلي جاي خود را به قانون جديد مي دهد. با توجه به اينكه تغييرات زيادي در قانون جديد به وجود آمده، ديدگاه تعدادي از اساتيد حقوق دانشگاه راجع به اين قانون – كه در همايش نقد و بررسي قانون جديد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید