ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى - ابراهيم شفيعى سروستانى
تشكيل نظام جمهورى اسلامى در ايران بار ديگر فرصتى را پيش آورد كه فقه اسلامى بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حكومت‏باز يابد. تشكيل نظام مبتنى بر ولايت فقيه و تاكيد قانون اساسى جمهورى اسلامى بر اين مطلب كه «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید