تاریخ انتشار : 06-09-1391
[h=1]دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران[/h][h=1][/h]با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید