خیانت در امانت


تعریف – خیانت در امانت عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالکین یا متصرفین آنها وقتی اشیاء مزبور به عنوان اجاره ، امانت ، رهن ، وکالت یا هرکار بااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.

شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت ، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر ، مستلزم وجود قبلی سه شرط...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید