خيانت در امانت
دكتر اكبر بلوري
بموجب ماده 241 قانون كيفر همگاني « هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه و بليطهاي بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره بعنوان اجاره يا امانت يا رهن و يا آنكه براي وكالت يا هر كار بااجرت يا بياجرت بكسي داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا بمصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد و ممكن است به تأديه...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید