فصل اول – تعریف وموجبات حد زنا

ماده ۶۳ – زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا” حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد و طی شبهه .
ماده ۶۴ – زنا در صورتی موجب حدمی شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد .
ماده ۶۵ – هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .
ماده ۶۶ – هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید