حدود اعتبار اسناد رسمي و عادي در دعاوي مدني
تعريف سند و انواع آن: مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته اي که هم شخص مدعي و هم طرف مقابل او يعني خوانده دعوي قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند..
خواهان براي اثبات ادعايش و خوانده در مقام پاسخ به ادعاي خواهان اسنادي را ارايه مي دهند که بردو نوع اند: عادي و رسمي
آشنايي با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسي هاي مدني مي‌تواند نقش مهمي را به عنوان يکي از دلايل اثبات ادعا يا دفاع در مقابل ادعاي مطروحه ايفا کند.به گزارش خبرنگار قضايي فارس، شايد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید