حبس های کمتر از ۹۱ روز در نظام کیفری ایران
دکتر محمود مالمیر ( قاضی دادگاه نظامی اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه )​
مقدمه
طبق ماده‌ی سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ ، اعمال حبس های کمتر از (۹۱) روز در مواردی ممنوع اعلام گردیده است
موارد ممنوعیت حبس های کمتر از ۹۱ روز در قانون یاد شده است و رأی وحدت رویه مربوط، به شماره ۶۴۲ مورخ۹/۹/۱۳۷۸ ، دارای سه وضعیت می باشد:
۱- کلیه جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی و...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید