اعمال حقوقی مجنون ادواریدر لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به كار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلي مي باشد .
اعمال حقوقی مجنون ادواری
گفتار اول: تعريف لغوي و اصطلاحي مجنون ادواري
در لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanitدر لغت فارسي به معني ديوانگي است...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید