بسم الله الرحمن الرحیم
جعل استفاده از سند مجعول
مقدمه
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن، افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از
آنچه در اختیار دارند( البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد) قانون گذار به آن ارزش گذاشته و
هر گونه تصرف وهجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند.
استحکام روابط اجتماعی ، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحّت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آنهاست و یا بین آنها رد و بدل شده و مورد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
  • سپاس
واکنش‌ها: Hami23