كلاهبرداري نيز به دليل عام یاایها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل » و با توجه به قاعده غرر كه از حدیث نهي النبي عن الغرر » اخذ شده ، حرام و مذموم است.بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به « محتال » در كتب فقهي از اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.

تعریف جرم کلاهبرداری
كلاهبرداري استعمال اسم يا عنوان ساختگي به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسيات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و اميد وارد كردن...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید