1. eskandari
  جرم فرار از خدمت
  سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۵۲ پژوهش - پژوهش در زمینه جرایم شایع و با اهمیت
  بيان مسأله و اهداف تحقيق:
  بي شك كساني كه وارد خدمت نظام وظيفه عمومي مي شوند به نوعي مسؤوليت ها را بر دوش گرفته و براي ورود نهايي بر عرصه كار و تلاش اجتماعي آماده مي گردند.
  در دوره خدمت سربازي جوان با جامعه اي نو و نظامي متفاوت با هنجارهاي محيط قبلي خود مواجه مي شود و از طرفي ويژگي نظم پذيري در اين دوره از اهميت بسيار بالا و خاصي برخوردار است ،چرا كه جوان بايد خود را با مقررات حاكم بر نيروهاي مسلح تطبيق داده و از فرمان ها سرپيچي نكند.حال آن كه جلوه هاي مختلف نهاد گريزي كه مصداق بارز آن فرار از خدمت سربازي است ،امروزه تبديل به يك معضل شده و از جرايم شايع در نيروهاي مسلح محسوب مي شود با اين وجود مجموعه تدابير و داشن اعمال شده نسبت به پديده مذكور تاكنون كارساز نبوده و در چنين فضايي لازم است ضمن بررسي علل و انگيزه هاي مؤثر بر ارتكاب جرم فرار از خدمت سربازان وظيفه ،بر اين اساس راهكارهاي كاربردي و اثر بخش جهت كاهش ارتكاب جرم و پيشگيري از وقوع آن اقدام گردد.
  روش تحقيق و ابزار اندازه گيري:
  روش تحقيق دراين پژوهش روش پيمايشي به منظور كشف داده ها يا اطلاعات است تا از طريق آنها بتوان روابط بين متغيرها را مورد بحث و بررسي قرار داد.
  اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق به دو صورت جمع آوري گرديده است.
  در شكل اول با 1500 نفر از محكومين و متهمين به جرم فرار از خدمت سربازي در زندان هاي سراسر كشور مصاحبه گرديد و اطلاعات مأخوذه پس از كد گذاري به رايانه منتقل و مورد تحليل آماري قرار گرفت.
  در شكل دوم با تشكيل كميسيون هاي تخصصي چهارگانه(فرماندهان ،عقيدتي سياسي ، حفاظت ، بازرسي و قضايي)در مجامع استاني پيشگيري از وقوع جرم تعداد كثيري از فرضيات كه در برگيرنده علت ،عامل ،زمينه و انگيزه بروز جرم موصوف مي باشد به همراه راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از وقوع آن توليد گرديد.
  اطلاعات به دست آمده:
  فرضيات به دست آمده به دو گروه درون سازماني و برون سازماني دسته بندي شده و پس از تركيب ، تلفيق و حذف موارد اضافي و مشابه،133 فرضيه درخصوص علل و عوامل جرم فرار از خدمت سربازي به دست آمد كه در ذيل به نمونه هايي از آن اشاره مي گردد.
  1-عدم توجه مسؤولان به مشكلات سربازان وظيفه و عدم اجازه مرخصي به موقع به آنان
  2-تشويق و تنبيه ناعادلانه و بي موقع
  3-فقدان مركزي مناسب در پادگان ها جهت مشاوره و حل نسبي مشكلات سربازان
  4-تصويب برخي قوانين و دستورالعمل ها كه موجب تضعيف روحيه سربازان در حال خدمت مي شود از قبيل ؛قانون خريد خدمت سربازي
  5-عدم چرخش ،جابجائي و تعديل نيروها در منطقه عملياتي و مشاغل سخت و توان فرسا
  6-هيجانات روحي ناشي از ورود به خدمت نظام وظيفه در ابتداي خدمت مقدس سربازي
  7-اعتياد به مواد مخدر
  8-وابستگي مالي خانواده ها به فرزند خود و تحت تكفل بودن پدر و مادر
  9-بي توجهي و كم ارزش تلقي نمودن خدمت سربازي در جامعه
  10-تفاوت در اعمال مجازات فراريان از خدمت در شرايط يكسانت و مشابه .
  در مجموع ،ترس از تنبيه ،فاصله محل خدمت و محل سكونت اضطراب هاي ناشي از فرار ،عزت نفس ناسازگاري ارتباط با خانواده ،نحوه گذراندن خدمت ،ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي خانواده ، مشكلات ناشي از تأهل ،وضعيت نظارت اضطراب هاي مربوط به دوران خدمت و نياز خانواده سربازان به درآمد آنان ،عوامل تأثير گذار مستقيم يا غيرمستقيم بر ارتكاب جرم فرار از خدمت سربازي مي باشند.
  خلاصه تحليل نهايي يافته ها:
  در اين فصل از تحقيق 52 فرضيه مهم از مجموع فرضيات به دست آمده در خصوص علل و عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم فرار از خدمت و در نهايت مجموعه راهكارهاي به دست آمده به شرح ذيل است:
  الف)راهكارهاي اصلاحي:
  اين دسته از راهكارها عمدتا متوجه نوع كارآيي و اصلاح كاركرد نهادهاي مستقر و مرتبط با نيروهاي مسلح مي باشد.راهكارهاي اصلاحي به دست آمده در اين تحقيق 55 راهكار خلاصه شده مي باشد كه بر حسب تقدم و تأخر و انتظام منطقي و ميزان اثر بخشي آنها به 9 مؤلفه ذيل جهت اجراي آزمايشي تقسيم بندي شده است:
  1-سياست گذاري
  2-فرهنگ و آموزش عمومي
  3-استقبال و پذيرش داوطلبين و توجيهات اوليه و توزيع بهينه آن
  4-منزلت و معيشت
  5-آموزش
  6-نظارت و كنترل
  7-تبليغات و امور فرهنگي
  8-اوقات فراغت
  9-مجازات و واكنش سيستم قضايي
  ب)راهكارهاي تأسيسي:
  اين نوع راهكارها عمدتاً بديع بوده و نياز به تأسيس سازمان و يا نهاد مستقل درنيروهاي مسلح مي باشد كه از قبل سابقه نداشته باشد.
  راهكارهاي تأسيسي به دست آمده ازاين تحقيق پنج عنوان ذيل مي باشد:
  1-ايجاد خدمات مشاوره اي در نيروها
  2-ايجاد رسته بازرسي در نيروهاي مسلح
  3-ايجاد دژبان واحد در نيروهاي مسلح
  4-ايجاد الزامات قانوني و تشكيلاتي نهادهاي قضايي در نيروهاي مسلح
  5-ايجاد زندان مستقل نظامي
  ج)تحقيقات تكميلي:
  آن دسته از راهكارهاي نهايي قطعي شده كه چگونگي آن نياز به پژوهش دارد تحت عنوان(تحقيقات تكميلي مشخص شده اند و جهت انجام تحقيقات مستقل به مراكز پژوهشي در آموزش عالي نيروهاي مسلح ارسال تا با در دستور كار پژوهشي قراردادن و الزام دانشجويان جهت تعيين موضوع پايان نامه، زمينه بهره برداري از ظرفيت علمي اين مراكز و تعامل دو جانبه با سازمان پيش از پيش فراهم آيد.)عناوين به دست آمده از اين پژوهش 22 عنوان موضوع تحقيقات تكميلي فهرست بندي شده است كه گزيده اي از آنها عبارتست از:
  1-بررسي عوامل مؤثر بر كاهش افزايش عزت نفس سربازان وظيفه
  2-بررسي و تحليل شخصيت سربازان وظيفه قبل از ورود به خدمت جهت توزيع بهينه آنان
  3-بررسي و مطالعه در زمينه تعيين سطح تحمل پذيري خدمت سربازي و كنترل آن
  4-بررسي مقارنه اي و مطالعه تطبيقي روش برخورد كشورهاي مختلف با سربازان فراري.
  5-بررسي و مطالعه در زمينه مكانيزه شدن نيروها و كاهش كمي و حذف تدريجي سربازان وظيفه و جايگزيني سيستم بهينه(پيماني)
  6-بررسي ايجاد زندان مستقل نظامي و رعايت استانداردهاي لازم و آمادگي زندانيان جهت بازگشت به خدمت شرافتمندانه
  در پايان لازم به ذكر است ،مشروح اين تحقيق و مستندات آن جهت مطالعه علاقمندان و پژوهشگران قابل دسترس مي باشد.
  منبع ماخذ : سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!