1. زاهره

    از جمله جرائمی که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد مجرمانه خودشان به آن متوسل می‌شوند ، تهدید است که در تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران ، تهدید را جرم دانسته است . تهدید در لغت به معنای ؛ ترساندن و بیم دادن است و اما در اصطلاح کیفری ؛ عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم ، یا گرفتن مال ، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور ، فاعل را مطیع ساخته باشد . تهدید باید ناظر به یک موضوع معین باشد و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است . لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی ، شفاهی ، علنی ، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست . لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید . بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد ؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید ، بنابراین تهدید باید مؤثر باشد . بطور کلی وجود تهدید مؤثر ، امری است نسبی و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد . پس مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدید آمیز معاون ناشی شده باشد . ( تهدید از ناحیه شخصی دیگر صورت پذیرد ) به این ترتیب احراز تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است . نکته‌ای که باید توجه داشت ؛ تهدید نسبت به آینده است نه به گذشته ! و اینکه در تهدید ، فاعل برخلاف میل باطنی دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند لکن اراده هیچ گاه از او سلب نشده است . اما گاهی مواقع از تهدید ، تهدید شونده علاوه بر نبود رضایت ، سلب اراده هم می‌شود . ( موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی ) در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول ، اجبار کننده خواهد بود . برخلاف تهدید مورد بحث که تهدید کننده به عنوان معاون جرم و تهدید شونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود . جرم تهدید نیز به مانند سایر جرائم دارای عناصری است : 1 ـ عنصر قانونی 2 ـ عنصر مادی 3 ـ عنصر معنوی 1 ـ عنصر قانونی جرم : طبق بند یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی ، تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم یادآوری شده است . البته تهدیدی که در قالب اکراه باشد از موارد رفع مسئولیت کیفری است که از مصادیق ماده 54 قانون مجازات اسلامی میباشد و در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصادیقی از تهدید ذکر شده که بعنوان جرم مستقل ملاحظه گردیده است . بعنوان نمونه : 1 ) کسانی که با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ای دیگران را تهدید می‌کنند : ماده 617 قانون مجازات اسلامی 2 ) کسانی که در انتخابات به تهدید دیگران دست می‌زنند : بند 3 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 3 ) اخذ سند یا نوشته و یا امضاء یا مهر با تهدید دیگران : ماده 668 قانون مجازات اسلامی 4 ) تهدید به بمب‌گذاری هواپیما یا کشتی و وسایل نقلیه مختلف : ماده 511 قانون مجازات اسلامی 5 ) آدم‌ربایی بوسیله تهدید : موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی 2 ـ عنصر مادی جرم : هر یک از این مصادیق به شیوه و نوع خاصی انجام می‌گیرد که عنصر مادی نامیده می‌شود . بعنوان مثال : کسی با چاقو ، شخصی را تهدید کرده و مطالبه پول نماید . 3 ـ عنصر معنوی جرم : سوء نیت عام در تهدید ؛ یعنی اینکه عالماً و عامداً تهدید بکند پس اگر کسی در حال مستی یا در حال هیپوتیزم تهدید بشود . جرم واقع نمی­شود . مجازات جرم تهدید : مجازات جرم تهدید ، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد . همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر گردید . اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت می‌باشد ، وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی ، مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر ، یعنی تهدید شونده خواهد بود و در غیر موارد فوق معاون ، طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود . البته نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید ، مستلزم این است که عمل تهدید ، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر .

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!