از جمله جرائمی که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد مجرمانه خودشان به آن متوسل می‌شوند ، تهدید است که در تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران ، تهدید را جرم دانسته است . تهدید در لغت به معنای ؛ ترساندن و بیم دادن است و اما در اصطلاح کیفری ؛ عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم ، یا گرفتن مال ، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور ، فاعل را مطیع ساخته باشد . تهدید باید ناظر به یک موضوع معین باشد و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید