طور کلی در حقوق کیفری اختصاصی، هر جرمی به صورت جداگانه تعریف و عناصر و شرایط تشکیل دهنده آن بررسی می شود که این امر سبب تمییز و تفکیک جرایم از یکدیگر می شود. حقوقدانان غالباً در تقسیم بندی های خود از جرایم ، به آثار زیان بار فعل مجرمانه توجه کرده، جرایمی را که خسارت حاصل از آنها به طور کلی دارای جهت مشترکی است، در یک گروه جای داده اند . به عنوان مثال جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ... را که همگی تعرض به اموال و مالکیت است، در یک طبقه با عنوان...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید