1. Ghazaleh-Shirazi
    طور کلی در حقوق کیفری اختصاصی، هر جرمی به صورت جداگانه تعریف و عناصر و شرایط تشکیل دهنده آن بررسی می شود که این امر سبب تمییز و تفکیک جرایم از یکدیگر می شود. حقوقدانان غالباً در تقسیم بندی های خود از جرایم ، به آثار زیان بار فعل مجرمانه توجه کرده، جرایمی را که خسارت حاصل از آنها به طور کلی دارای جهت مشترکی است، در یک گروه جای داده اند . به عنوان مثال جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ... را که همگی تعرض به اموال و مالکیت است، در یک طبقه با عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بحث و بررسی قرار می دهند. جرایمی از قبیل قتل را به عنوان جرایم علیه اشخاص و جرایم دیگری مانند: جعل، جاسوسی و ... را تحت عنوان جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داده اند.تقسیم بندی مباحثجرایم علیه اشخاص، برخلاف جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت، به جرایمی که برضد خود شخص و فردی است که جامعه را تشکیل می دهد، می پردازد. از آن جا که هرشخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش عمده تقسیم شده است.بخش اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری را برای آن پیش بینی شده است.ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ (قتل) که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است، می شود. گاه نیز نتایج خفیف تری را به صورت قطع یا نقص عضو و زایل شدن منافع آن است، تحت عنوان جنایت بر اطراف، در پی دارد. جنایت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسیم شده است. اما ایشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع دیگری از جنایت را یادآور شده اند. با عنایت بر اقوال ایشان، مجموعه جنایات مذبور در گروه های زیر بررسی شده است:1-جنایت عمد 2- شبه عمد3- خطایی محض4- در حکم شبه عمد5- در حکم خطایی محضقانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه به صورت پراکنده این اقسام را بیان داشته استمنابع حقوقی جنایات علیه تمامیت جسمانی را در دو گروه عمده جای داده و مورد بحث قرار داده اند:الف-جنایات عمدیجنایات عمدی آن دسته از جرایم عمدی است که برضد شخص واقع می شود. این جنایات بر دو قسم است:1-جنایات برنفس (قتل عمد)قانون مجازات اسلامی بدون تعریف جامع و مانع از قتل عمد، در ماده 206 به شرح مصادیق قتل عمد می پردازد:«قتل در موارد زیر عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد ، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.ب- مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن را نداشته باشد.ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد، نوعاً کشنده نیست. ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»2- جنایت بر اعضاماده 271 قانون مجازات اسلامی مشابه ماده 206 مصادیق جنایت عمدی بر اعضا را بیان داشته است .رکن مادی جنایت عمدیرکن مادی جنایت عمدی وجود شخص زنده، که این شخص شرعا مستحق کشته شدن نباشد. (م226 ق.م.ا) فعلیت یافتن قصد ارتکاب جرم به صورت مباشرت عمدی و وقوع نتیجه (مرگ) و وجود رابطه استناد است.رکن روانی جنایت عمدیعمد یا قصد جزائی عبارت است از انصراف ارادی جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن . لذا رکن روانی متشکل از عمد در فعل و عمد در نتیجه است.مجازات جنایات عمدیحکم اولی در مجازات مرتکب جنایت عمدی قصاص است. شرایط ثبوت قصاص عبارت است از : تساوی در دین (منطوق و مفهوم مواد 207، 209 و 210 ق. م.ا) تساوی در عقل (م 222) و انتفاء ابوّت است. شرایط اجرای آن نیز عبارتند از: تقاضای اولیای دم، اذن ولی امر، اذن ولی دم، پرداخت دیه مازاد بر استحقاق و ممنوعیت ایذاء جانی. البته قصاص عضو دارای شرایط ویژه ی دیگری است که عبارت است از: تساوی اعضا در سالم بودن (م274) ، تساوی در اصلی بودن (م293) ، تساوی در محل جنایت (م275) تساوی در جنایت (م276)، عدم تغریر (مواد 277 و 281).ب- جنایات غیرعمدیجنایات غیرعمدی اعم از قتل و جنایات مادون نفس، به چهار صورت واقع می شود:1.جنایت شبه عمدملاک اصلی آن وجود قصد فعل و عدم قصد نتیجه است. با توجه به ماده 295 بند ب می توان آن را چنین تعریف کرد: «شبه عمد، جنایت غیرمقصودی است که از فعل غالبا غیر کشنده ای که بر مجنی علیه اعمال شده حاصل آمده است.»2.جنایت خطایی محضملاک اصلی آن فقدان قصد فعل و نتیجه است (بند الف ماده 295).3. جنایت در حکم خطای محضگاه ممکن است جنایت ارتکابی به وسیله جانی، ظاهرا به صورت عمد یا شبه عمد واقع شده باشد یا تصور عمد و خطا در مورد آن غیرقابل پذیرش باشد، در این موارد قانونگذار آثار خطای محض را بر آن مترتب ساخته و به عنوان جنایت در حکم خطای محض از آن یاد کرده است. چنان که ارتکاب جنایت به وسیله مجنون و صغیر (تبصره م 295) شخص خواب (م323) را در زمره خطای محض آورده است.4. جنایت در حکم شبه عمدجنایتی که ماهیت آن عمد یا خطای محض است، لکن به دلیل وجود عناصر یا شرایطی خاص، آثار جنایت شبیه عمد بر آن مترتب می گردد. لذا در صورتی که جانی در شخصیت مجنی علیه دچار اشتباه شده و بدون قصد مجرمانه مرتکب قتل عمد شود (تبصره 2 ماده 295) یا با وجود قصد مجرمانه اشتباه در هویت کند (رای اصراری 7/7/1371) و یا جنایت خطای محض همراه با خطای جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) باشد (تبصره 3 م 295) جنایت در حکم شبه عمد خواهد بود.بخش دوم: جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاصاین جرایم به پنج بخش کلی قابل تقسیم است:1.توهینعبارت است از رفتار عمدی خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد. رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد و علم به اهانت آمیز بودن رفتار است. رکن قانونی عبارت است از مواد 513 و 514 (اهانت به مقدسات و شخصیت های مذهبی) م 517 ق.م.ا (اهانت به رئیس کشور خارجی) م 608 ق.م.ا (توهین ساده) ، م 609 ق. م.ا (توهین مشدد)، م 619 ق.م.ا و...2. افترا افترا به معنای عام که شامل جرایم ذیل است:الف-افتراعبارت است از نسبت دادن عمدی و آگاهانه امری مجرمانه و زشت به شخص. ماده 698 ناظر به افترای ساده و ماده 699 ق.م.ا ناظر به افترای عملی است. البته اشاعه فحشا (م697) اتهام در جرایم موادمخدر (ماده 28 ق. موادمخدر) انتشار حکم (م188 ق.آ.د.ک) از دیگر مصادیق قانونی افتراست.ب-قذفکه عبارت است از «نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری» مواد 139-164 ق.م.ا.ج-نشر اکاذیبطبق ماده 698 ق.م.ا اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت از مصادیق بارز این جرم است.3. جرایم علیه آزادی رفت و آمد که شامل جرایم ذیل است:الف- جرایم علیه آزادی تنشامل جرایم توقیف و اخفاء غیرقانونی توسط افراد عادی (م583 ق.م.ا)ب- دستور بازداشت غیرقانونیصدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط قضات (575 ق.م.ا)ج-بازداشت غیرقانونیبازداشت غیرقانونی توسط مامورین (570)د- آدم ربایی (م621 ق.م.ا)هـ- قاچاق انسان (ق. مبارزه با قاچاق انسان مصوب 83)4. تهدید و اکراه تهدید و اکراه که شاملالف- اخذ سند یا نوشته به عنف (م668 ق.م.ا)ب-تهدید به قتل و مانند آن (م669 ق.م.ا)5. جرایم علیه حریم خصوصیشامل حتک حرمت منزل (مواد 694، 580 ق.م.ا) هتک حرمت اموال غیر (م 691 ق.م.ا) هتک حرمت مراسلات یا مخبرات یا مکالمات تلفنی (م 582 ق.م.ا) مزاحمت تلفنی (م 641 ق.م.ا)

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!