جرائم در حکم کلاهبرداری
کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است ، لیکن دارای خصوصیات ویژه ای است که آن را از جرائم مذکور جدا می کند .
از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه ، اغفال ، مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی کلاهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد . به لحاظ این که جرم مذکور از طریق مختلف واقع می شود ، تحولات اجتماعی و در تغییر چهره های مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد .
کلاهبرداری تنها...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید