تعريف و اركان جرم اختلاس در حقوق فرانسه اين موضوع بشرح زير تحت دو عنوان مطالعه مي شود:
اختلاس هاي ارتكابي بوسيله تحصيلداران و حسابداران.
از بين بردن اسناد بوسيله كارمندان .
اختلاس هاي ارتكابي بوسيله كارمندان جرائم مندرج در مواد 169 تا 172 را در حقوق قديم فرانسه (peculat) مي ناميدند و عوامل مشكله آن عبارت است از :
الف _ تصرف غير مجاز : درست است كه قانون در اين مورد صحبت از ربودن و سرقت كرده است ولي بايد دانست كه در جرم اختلاس كارمند چيزي را تصرف مي كند كه سپرده بخود او بوده با اين ترتيب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید